×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
QR rastav vektora i     QR rastav     Numeričko računanje QR rastava


QR rastav matrice

QR rastav matrice nalazimo rekurzivnom primjenom QR rastava vektora. Postupak ćemo ilustrirati na matrici tipa $ 5\times 3$ . Neka je $ \mathbf{a}_1$ prvi stupac matrice $ A$ i neka je

$\displaystyle H_1 \mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix}\pm \Vert\mathbf{a}_1\Vert 0 0 0 0
\end{bmatrix}$

rastav vektora $ \mathbf{a}_1$ izračunan prema postupku opisanom u prethodnom poglavlju. Stavimo $ Q_1=H_1$ . Tada je

$\displaystyle Q_1 A = \left[ \begin{array}{c\vert c}
\pm \Vert\mathbf{a}_1\Vert...
...\\
\hline \begin{array}{c}0 0 0 0\end{array} &
A_2
\end{array}\right].
$

Neka je $ \mathbf{a}_2$ prvi stupac matrice $ A_2$ koja je tipa $ 4\times 2$ i neka je

$\displaystyle H_2 \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix}\pm \Vert\mathbf{a}_2\Vert 0 0 0
\end{bmatrix}$

QR rastav vektora $ \mathbf{a}_2$ . Stavimo

$\displaystyle Q_2=\begin{bmatrix}1 & & H_2
\end{bmatrix}.
$

Tada je

\begin{displaymath}
Q_2 Q_1 A = \left[ \begin{array}{cc\vert c}
\begin{array}{c}...
...gin{array}{c}0 0 0
\end{array}& A_3
\end{array} \right]
\end{displaymath}

pri čemu je matrica $ A_3$ tipa $ 3\times 1$ . Konačno, neka je $ \mathbf{a}_3=A_3$ i neka je

$\displaystyle H_3 \mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix}\pm \Vert\mathbf{a}_3\Vert 0 0
\end{bmatrix}$

QR rastav vektora $ \mathbf{a}_3$ . Stavimo

$\displaystyle Q_3=\begin{bmatrix}1 & & & 1 & & & H_3
\end{bmatrix}.
$

Tada je

$\displaystyle Q_3 Q_2 Q_1 A = \begin{bmatrix}\pm \Vert\mathbf{a}_1\Vert &\times...
...0 & 0 & \pm \Vert\mathbf{a}_3\Vert \\
0 & 0 & 0\\
0 & 0 & 0
\end{bmatrix}=R.
$

Zbog ortogonalnosti i simetričnosti matrica $ Q_i$ , $ i=1,2,3$ , za matricu $ Q=Q_1 Q_2 Q_3$ vrijedi

$\displaystyle Q Q_3Q_2Q_1A= A=QR
$

pa smo tako dobili QR rastav matrice $ A$ . Ovaj postupak je lako poopćiti na matricu bilo koje dimenzije.