×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Eulerova metoda     DIFERENCIJALNE JEDNADŽBE     Singularna rješenja i ovojnice


Ortogonalne i izogonalne trajektorije

Izogonalna trajektorija obitelji (ili familije) krivulja $ F(x,y,C)=0$ ovisne o parametru $ C$ je svaka krivulja koja siječe svaku krivulju zadane obitelji pod zadanim kutom. Ukoliko je kut pravi, radi se o ortogonalnoj trajektoriji.

Na primjer, ako je zadana obitelj pravaca koji prolaze kroz ishodište, $ y=kx$ , $ k\in \mathbb{R}$ , onda je svaka kružnica sa središtem u ishodištu, $ x^2+y^2=C$ , $ C\in (0,+\infty)$ , ortogonalna trajektorija te obitelji (vidi sliku 5.10). Kažemo da su dvije obitelji ortogonalne trajektorije jedna drugoj.

Slika 5.10: Ortogonalne trajektorije $ y=kx$ i $ x^2+y^2=C$
\begin{figure}\centering
\epsfig{file=slike/otraj,width=6cm}
\end{figure}

Ortogonalne trajektorije možemo, ako postoje, naći sljedećim postupkom:

 1. deriviranje jednadžbe zadane obitelji krivulja daje

  $\displaystyle \frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y}
\frac{dy}{dx}=0,
$

 2. eliminacija parametra $ C$ iz prethodne jednadžbe i jednadžbe $ F(x,y,C)=0$ daje diferencijalnu jednadžbu zadane obitelji krivulja, na primjer,

  $\displaystyle \Phi(x,y,y')=0,$ (5.2)

 3. za bilo koju krivulju vrijedi sljedeće: koeficijent smjera tangente zadane krivulje u točki $ (x,y(x))$ je $ y'(x)$ , a koeficijent smjera normale u istoj točki je $ -1/y'(x)$ . Stoga ortogonalne trajektorije zadovoljavaju diferencijalnu jednadžbu

  $\displaystyle \Phi\left(x,y,-\frac{1}{y'}\right)=0
$

  pa je rješenje ove jednadžbe jednadžba obitelji ortogonalnih trajektorija.

Primjer 5.12   Nađimo ortogonalne trajektorije obitelji parabola $ x=ky^2$ , $ k\in \mathbb{R}$ : deriviranje daje

$\displaystyle 1=k 2y y',
$

pri čemu smo koristili pravilo o deriviranju složene funkcije. Kako je $ k=x/y^2$ , uvrštavanje daje diferencijalnu jednadžbu

$\displaystyle y'= \frac{y}{2x}.
$

Dakle, ortogonalne trajektorije zadovoljavaju jednadžbu

$\displaystyle y'=-\frac{2x}{y},
$

odnosno,

$\displaystyle y dy=-2x dx.
$

Integriranje daje

$\displaystyle \frac{y^2}{2}=-x^2+C
$

pa su ortogonalne trajektorije elipse sa središtem u ishodištu (vidi sliku 5.11),

$\displaystyle \frac{x^2}{C}+\frac{y^2}{2C}=1,\qquad C>0.
$

Slika 5.11: Ortogonalne trajektorije $ x=ky^2$ i $ x^2+y^2/2=C$
\begin{figure}\centering
\epsfig{file=slike/otraj1.eps,width=7cm}
\end{figure}

Zadatak 5.7   Dokažite da su kružnice $ x^2+y^2=C$ , $ C\in (0,+\infty)$ ortogonalne trajektorije pravaca $ y=kx$ , $ k\in \mathbb{R}$ .

Postupak računanje izogonalnih trajektorija proizlazi iz sljedećeg zapažanja: ako je $ dy/dx=\mathop{\mathrm{tg}}\nolimits \varphi $ koeficijent smjera tangente na zadanu krivulju i ako je $ dy_T/dx=\mathop{\mathrm{tg}}\nolimits \psi$ koeficijent smjera tangente izogonalne trajektorije koja zadanu krivulju siječe pod kutom $ \alpha$ , onda vrijedi (vidi sliku 5.12)

$\displaystyle \mathop{\mathrm{tg}}\nolimits \varphi =\mathop{\mathrm{tg}}\nolim...
...ha}{1+\mathop{\mathrm{tg}}\nolimits \psi\mathop{\mathrm{tg}}\nolimits \alpha},
$

odnosno,

$\displaystyle \frac{dy}{dx}=\frac{\displaystyle \frac{dy_T}{dx}-\mathop{\mathrm...
...alpha}{\displaystyle \frac{dy_T}{dx} \mathop{\mathrm{tg}}\nolimits \alpha +1}.$ (5.3)

Uvrštavanje ovog izraza za $ dy/dx$ u jednadžbu (5.2) i ispuštanje indeksa $ T$ daje diferencijalnu jednadžbu izogonalne trajektorije.

Slika 5.12: Tangens razlike kutova
\begin{figure}\centering
\epsfig{file=slike/itraj.eps,width=6.4cm}
\end{figure}

Primjer 5.13   Nađimo izogonalne trajektorije obitelji pravaca $ y=kx$ koje te pravce sijeku pod kutom $ \pi/4$ . Deriviranje zadane jednadžbe i eliminacija konstante $ C$ daje

$\displaystyle \frac{dy}{dx}=\frac{y}{x}.
$

U ovom slučaju je $ \mathop{\mathrm{tg}}\nolimits \alpha=\mathop{\mathrm{tg}}\nolimits (\pi/4)=1$ pa formula (5.3) daje

$\displaystyle \frac{y}{x}=\frac{\displaystyle \frac{dy_T}{dx}-1}{\displaystyle \frac{dy_T}{dx}+1}.
$

Ispuštanje indeksa $ T$ i sređivanje nastale jednadžbe daje diferencijalnu jednadžbu izogonalnih trajektorija:

$\displaystyle \frac{dy}{dx}=\frac{1+\displaystyle \frac{y}{x}}{1-\displaystyle \frac{y}{x}}.
$

Ovo je homogena diferencijalna jednadžba čije rješenje glasi

$\displaystyle \ln\sqrt{x^2+y^2}=\mathop{\mathrm{arctg}}\nolimits \frac{y}{x} + \ln C.
$

U polarnim koordinatama $ (r,\varphi )$ vrijedi

$\displaystyle \frac{y}{x}=\mathop{\mathrm{tg}}\nolimits \varphi ,\qquad \sqrt{x^2+y^2}=r
$

pa rješenje glasi

$\displaystyle \ln r = \varphi +\ln C,
$

odnosno

$\displaystyle r=Ce^{\varphi }
$

što je jednadžba obitelji logaritamskih spirala (vidi sliku 5.13).

Slika 5.13: Izogonalne trajektorije $ y=kx$ i $ r=Ce^{\varphi }$
\begin{figure}\centering
\epsfig{file=slike/logsp.eps,width=6.4cm}
\end{figure}


Eulerova metoda     DIFERENCIJALNE JEDNADŽBE     Singularna rješenja i ovojnice