×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Hidrostatski tlak i sila     Primjene određenog integrala     Numeričko integriranje


Momenti i težišta

Težište ravne ploče $ \mathcal{P}$ zadanog oblika je točka $ T$ sa svojstvom da se ploča poduprta u toj točki nalazi u položaju ravnoteže (slika 2.28).

Slika: Težište ravne ploče
\begin{figure}\centering
\epsfig{file=slike/ploca,width=6cm}
\end{figure}

Izvod formule za težište započet ćemo poznatim Arhimedovim zakonom poluge: poluga kojoj se na kraju $ x_1$ nalazi masa $ m_1$ , a na kraju $ x_2$ nalazi masa $ m_2$ te koja je poduprta u točki $ \bar x$ , bit će u ravnoteži ako je (slika 2.29)

$\displaystyle m_1(\bar x-x_1)=m_2(x_2-\bar x),
$

iz čega slijedi $ m_1\bar x+m_2\bar x=m_1 x_1+m_2x_2$ , odnosno

$\displaystyle \bar x=\frac{m_1 x_1+m_2x_2}{m_1+m_2}
$

Slika: Ravnoteža poluge
\begin{figure}\centering
\epsfig{file=slike/poluga,width=7.2cm}
\end{figure}

Broj $ m_ix_i$ je moment mase $ m_i$ u odnosu na ishodište. Slično, težište sustava od $ n$ čestica s masama $ m_1, m_2, \ldots, m_n$ , koje se nalaze u točkama $ x_1,x_2,\ldots,x_n$ na $ x$ -osi, nalazi se u točki

$\displaystyle \bar x=\frac{\displaystyle \sum_{i=1}^n m_ix_i}{\displaystyle \sum_{i=1}^nm_i}=\frac{M}{m},
$

pri čemu je $ m=\sum m_i$ ukupna masa sustava, a $ M=\sum m_ix_i$ moment sustava u odnosu na ishodište. Iz jednakosti $ m\bar x=M$ zaključujemo sljedeće: ako bi se čestica mase $ m$ nalazila u točki $ \bar x$ njen moment bio bi isti kao i moment zadanog sustava.

Poopćimo sada razmatranje na sustav od $ n$ čestica s masama $ m_1, m_2, \ldots, m_n$ , koje se nalaze u točkama s koordinatama $ (x_1,y_1),(x_2,y_2),\ldots,(x_n,y_n)$ u $ xy$ -ravnini. Moment sustava oko $ y$ -osi jednak je

$\displaystyle M_y=\sum_{i=1}^n m_ix_i,
$

moment sustava oko $ x$ -osi jednak je

$\displaystyle M_x=\sum_{i=1}^n m_iy_i,
$

a težište sustava je u točki $ T=(\bar x,\bar y)$ , pri čemu je

$\displaystyle \bar x=\frac{M_y}{m},\qquad \bar y=\frac{M_x}{m}.
$

Zadatak 2.10   Izračunajte momente i težište sustava od tri čestice s masama 2, 3 i 5 koje se nalaze u točkama $ A=(-2,1)$ , $ B=(2,0)$ i $ C=(3,2)$ .

Promotrimo sada ravnu ploču $ \mathcal{P}$ uniformne gustoće $ \rho $ omeđenu s $ x$ -osi, pravcima $ x=a$ i $ x=b$ i neprekidnim funkcijama $ y=f(x)$ i $ y=g(x)$ , pri čemu je $ g(x)\leq f(x)$ za $ x\in[a,b]$ (vidi sliku 2.30).

Slika: Ploča uniformne gustoće $ \rho $
\begin{figure}\centering
\epsfig{file=slike/plo,width=8cm}
\end{figure}

Neka je $ \{ x_0,x_1,\ldots,x_n\}$ podjela intervala $ [a,b]$ takva da su svi podintervali jednake duljine, $ x_{i}-x_{i-1}=\Delta x,  i=1,\ldots,n$ . U $ i$ -tom intervalu odaberimo središnju točku $ \bar x_i=(x_{i-1}+x_i)/2$ . Za dovoljno mali $ \Delta x$ dio ploče $ \mathcal{P}$ od točke $ x=x_{i-1}$ do točke $ x=x_i$ možemo aproksimirati pravokutnikom $ P_i$ kao na slici 2.30. Zbog uniformne gustoće ploče, težište pravokutnika $ P_i$ se nalazi u točki

$\displaystyle T_i=\left(\bar x_i,\frac{f(\bar x_i)+g(\bar x_i)}{2}\right).
$

Masa pravokutnika $ P_i$ je

$\displaystyle m_i=\rho [f(\bar x_i)-g(\bar x_i)]\Delta x.
$

Moment pravokutnika $ P_i$ jednak je umnošku mase i udaljenosti težišta $ T_i$ od $ y$ -osi, odnosno

$\displaystyle M_y(P_i)=\rho  [f(\bar x_i)-g(\bar x_i)] \Delta x \bar x_i.
$

Zbrajanjem ovih momenta i uzimanje limesa kada $ n\to \infty$ daje ukupni moment ploče $ \mathcal{P}$ oko $ y$ -osi:

$\displaystyle M_y=\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^n \rho  \bar x_i [f(\bar x_i)-g(\bar
x_i)] \Delta x
= \rho \int_a^b x [f(x)-g(x)]  dx.
$

Slično, moment pravokutnika $ P_i$ oko $ x$ -osi jednak je

$\displaystyle M_x(P_i)=\rho  [f(\bar x_i)-g(\bar x_i)] \Delta x 
\frac{f(\bar x_i)+g(\bar x_i)}{2}
$

pa je ukupni moment ploče $ \mathcal{P}$ oko $ x$ -osi jednak:

$\displaystyle M_x=\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^n \rho  \frac{1}{2} [f(\bar ...
...2-g(\bar
x_i)^2] \Delta x
= \rho \int_a^b \frac{1}{2} [f(x)^2-g(x)^2]  dx.
$

Ukupna masa ploče jednaka je umnošku gustoće i površine,

$\displaystyle m=\rho \int_a^b [f(x)-g(x)] dx.
$

Težište ploče nalazi se u točki $ T=(\bar x,\bar y)$ , pri čemu, kao i kod sustava od $ n$ čestica, vrijedi $ \bar x=M_y/m$ i $ \bar y=M_x/m$ , odnosno

$\displaystyle \bar x$ $\displaystyle =\frac{\rho\displaystyle \int_a^b x [f(x)-g(x)] dx}{\rho \disp...
...aystyle \int_a^b x [f(x)-g(x)] dx}{\displaystyle \int_a^b [f(x)-g(x)] dx},$    
$\displaystyle \bar y$ $\displaystyle =\frac{\rho\displaystyle \int_a^b \frac{1}{2} [f(x)^2-g(x)^2] ...
...^b \frac{1}{2} [f(x)^2-g(x)^2] dx}{\displaystyle \int_a^b [f(x)-g(x)] dx}.$    

Napomena 2.3   Zbog uniformne gustoće ploče koordinate težišta ne ovise o gustoći. Ako ravna ploča nema uniformnu gustoću, onda za računanje koordinata težišta koristimo dvostruke integrale, dok koordinate težišta tijela računamo pomoću trostrukog integrala (vidi poglavlje 4).

Primjer 2.22   Koordinate težišta ploče omeđene parabolom $ y^2=ax$ i pravcem $ x=a$ su (vidi sliku 2.31):

$\displaystyle \bar x =\frac{\displaystyle \int_0^a x [\sqrt{ax}-(-\sqrt{ax})]\...
...\int_0^a
[\sqrt{ax}-(-\sqrt{ax})] dx}
= \frac{3}{5} a,\qquad
\bar y = 0.
$

Slika: Koordinate težišta ploče
\begin{figure}\centering
\epsfig{file=slike/tezpar,width=4cm}
\end{figure}

Zadatak 2.11   Nađite težište polukružne ploče radijusa $ r$ .


Hidrostatski tlak i sila     Primjene određenog integrala     Numeričko integriranje