×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Ekonomični QR rastav     QR rastav     Indeks


QR rastav s pivotiranjem po stupcima

U nekim primjenama kao rješavanje problema najmanjih kvadrata kada matrica $ A$ nema puni rang, $ \mathop{\mathrm{rang}}\nolimits A<n$ , koristi se QR rastav s pivotiranjem stupaca. QR rastav s pivotiranjem matrice $ A$ glasi

$\displaystyle AP=QR,
$

gdje je $ P$ matrica permutacija odabrana tako da su dijagonalni elementi matrice $ R$ složeni padajući po apsolutnim vrijednostima,

$\displaystyle \vert r_{ii}\vert\geq \vert r_{i+1,i+1}\vert.
$

Matlab naredba za QR rastav s pivotiranjem matrice $ A$ glasi [Q,R,P]=qr(A).

Zadatak 6.8   Izračunajte QR rastav matrice

$\displaystyle A=\begin{bmatrix}1&2&3 4&5&6 7&8&9 10&11&12
\end{bmatrix}$

bez pivotiranja i s pivotiranjem.Octave On-line

     


[Octave On-line Home]    [Octave User's Guide]