×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Parcijalne derivacije kompozicije funkcija     FUNKCIJE VIŠE VARIJABLA     Taylorova formula


Totalni diferencijal višeg reda

Definicija 3.10   Neka funkcija $ f$ ima u nekoj okolini $ K(T\delta)\subseteq D$ sve parcijalne derivacije do uključivo $ (r-1)$ -vog reda. Ako su sve parcijalne derivacije $ (r-1)$ -vog reda funkcije $ f$ diferencijabilne u točki $ T$ , onda totalni diferencijal $ r$ -tog reda funkcije $ f$ u točki $ T$ definiramo kao

$\displaystyle d^rf(T)=\sum_{i_1=1}^n\sum_{i_2=1}^n\cdots\sum_{i_r=1}^n\frac{\pa...
...x_{i_1}\partial x_{i_2}\cdots\partial x_{i_r}}dx_{i_1}dx_{i_2}\cdots
dx_{i_r}.
$

Primjer 3.14   Neka je $ f$ funkcija dviju varijabla. Pod pretpostavkom da $ f$ u nekoj okolini točke $ (x,y)$ ima neprekidne sve parcijalne derivacije $ r$ -tog reda, uvažavajući Schwarzov teorem, za $ r=2$ imamo

$\displaystyle d^2f(x,y)$ $\displaystyle =f''_{xx}(x,y)dxdx+f''_{xy}(x,y)dxdy$    
  $\displaystyle \quad +f''_{yx}(x,y)dydx+f''_{yy}(x,y)dydy$    
  $\displaystyle =f''_{xx}(x,y)(dx)^2+2f''_{xy}(x,y)dxdy+f''_{yy}(x,y)(dy)^2,$    

a za $ r=3$ imamo

$\displaystyle d^3f(x,y)$ $\displaystyle =f'''_{xxx}(x,y)dxdxdx+f'''_{xxy}(x,y)dxdxdy$    
  $\displaystyle \quad +f'''_{xyx}(x,y)dxdydx+f'''_{xyy}(x,y)dxdydy$    
  $\displaystyle \quad +f'''_{yxx}(x,y)dydxdx+f'''_{yxy}(x,y)dydxdy$    
  $\displaystyle \quad +f'''_{yyx}(x,y)dydydx+f'''_{yyy}(x,y)dydydy$    
  $\displaystyle =f'''_{xxx}(x,y)(dx)^3+3f'''_{xxy}(x,y)(dx)^2dy$    
  $\displaystyle \quad +3f'''_{xyy}(x,y)dx(dy)^2+f'''_{yyy}(x,y)(dy)^3.$    

Nije teško dokazati (na primjer indukcijom) da za bilo koji $ r$ vrijedi

$\displaystyle d^rf(x,y)=\sum_{i=0}^r\binom{r}{i}\frac{\partial^rf(x,y)}
{{\partial x}^{r-i}{\partial y}^i}(dx)^{r-i}(dy)^i.
$

Zbog očigledne analogije s binomnom formulom gornji izraz često skraćeno zapisujemo kao

$\displaystyle d^rf(x,y)=\left( \frac{\partial}{\partial x}dx
+\frac{\partial}{\partial y}dy\right)^rf(x,y).
$

Zadatak 3.9  
a)
Odredi $ d^2f(0,0)$ ako je $ f$ funkcija iz primjera 3.7.
b)
Koristeći formulu iz primjera 3.14 odredi $ d^rf(0,0)$ za funkciju

$\displaystyle f(x,y)=e^{x-2y}.
$


Poglavlja


Parcijalne derivacije kompozicije funkcija     FUNKCIJE VIŠE VARIJABLA     Taylorova formula