×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Newton-Leibnitzova formula     ODREĐENI INTEGRAL     Teoremi o određenom integralu


Supstitucija i parcijalna integracija

Određeni integral možemo riješiti tako da prvo riješimo pripadni neodređeni integral, a potom uvrstimo granice prema Newton-Leibnitzovoj formuli. Promotrimo integral

$\displaystyle I=\int\limits _4^9 \frac{ dx}{\sqrt{x}-1}.
$

Prvo pomoću supstitucije riješimo neodređeni integral:

$\displaystyle \int\frac{ dx}{\sqrt{x}-1}$ $\displaystyle =\bigg\{ \begin{aligned}x&=t^2  dx&=2 t dt \end{aligned} \bigg\} =\int \frac{2 t dt}{t-1}=2 t+2\ln\vert t-1\vert$    
  $\displaystyle = 2 \sqrt{x}+2\ln \vert\sqrt{x}-1\vert.$    

Primijetimo da je supstitucija dobro definirana jer je $ x\geq 0$ . Također primijetimo da kod rješavanja neodređenog integrala ne treba pisati konstantu integracije $ C$ , jer nam ona ne treba u Newton-Leibnitzovoj formuli. Dakle,

$\displaystyle I=2 \sqrt{x}+2\ln \vert\sqrt{x}-1\vert \bigg\vert _4^9 =2 (3+\ln 2)-2 (2+\ln
1)=2+2\ln 2.
$

Prilikom zamjene varijabli možemo izvršiti i odgovarajuću zamjenu granica. U tom slučaju određeni integral rješavamo na sljedeći način:

$\displaystyle \int\limits _4^9\frac{ dx}{\sqrt{x}-1}$ $\displaystyle =\bigg\{ \begin{aligned}x&=t^2  dx&=2 t dt\quad \end{alig...
... \hline t & 2 & 3 \end{array} \bigg\} =\int\limits _2^3 \frac{2 t dt}{t-1}$    
  $\displaystyle = 2\int\limits _2^3  dt+ 2\int\limits _2^3 \frac{ dt}{t-1} = 2 t \bigg\vert _2^3 + 2\ln\vert t-1\vert \bigg\vert _2^3$    
  $\displaystyle =2(3-2)+2(\ln 2-\ln 1)=2+2\ln 2.$    

Kod zamjene granica trebamo uvijek paziti da ona bude dobro definirana. Tako u ovom primjeru supstitucija $ x=t^2$ zapravo znači $ t=\sqrt{x}$ , pa smo prema tome i odabrali nove granice. Posebno oprezan treba biti kod zamjene granica u slučaju periodičkih (trigonometrijskih) funkcija.

Formula za parcijalnu integraciju također vrijedi u određenom integralu:

$\displaystyle \int\limits _1^2 \ln x dx$ $\displaystyle = \left\{ \begin{aligned}u&=\ln x, \quad  du=\displaystyle \fra...
...igned} \right\} = x\ln x \bigg\vert _1^2-\int\limits _1^2 x \frac{1}{x} dx$    
  $\displaystyle = 2\ln 2-1\ln 1 - x\bigg\vert _1^2 = 2\ln 2-1.$    


Newton-Leibnitzova formula     ODREĐENI INTEGRAL     Teoremi o određenom integralu